Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ

Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ

■ Bình Định đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ
Giai đoạn 2017-2020, TP Cần Thơ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, trong đó chú trọng giải quyết hai vấn đề then chốt là: thúc đẩy sáng tạo công nghệ trong chính nội tại địa phương và tạo mạng lưới thông tin rộng khắp đến từng doanh nghiệp.