Tạp chí Cộng sản (2-2018)

Chủ Nhật, 11/02/2018, 19:55:09

Mục lục

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG Phải có tầm nhìn vượt trước; dự báo chuẩn xác xu thế phát triển; xây dựng hệ thống luận cứ vững chắc cho chiến lược phát triển quốc gia

HOÀNG BÌNH QUÂN Ðối ngoại đảng góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước

TRẦN TUẤN ANH Hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam: Những điểm nổi bật trong năm 2017 và định hướng cho năm 2018

ÐÀO NGỌC DUNG Những chuyển biến của chính sách giảm nghèo đa chiều bền vững và định hướng giải pháp cho giai đoạn mới

NGUYỄN NGỌC THIỆN Tăng cường quản lý lễ hội ở nước ta hiện nay

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ÐỐN ÐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ÐẠO ÐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

LÊ THÀNH LONG Chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Ðảng về đạo đức

NGÔ SÁCH THỰC Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát việc thực hiện đạo đức cách mạng, tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên

KỶ NIỆM 170 NĂM TÁC PHẨM "TUYÊN NGÔN CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN" (2-1848 - 2-2018)

NGUYỄN QUANG THUẤN "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản": Những giá trị bền vững

ÐẶNG HỮU TOÀN "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản" - cương lĩnh mang giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của giai cấp vô sản và các chính đảng cách mạng toàn thế giới

NGHIÊN CỨU - TRAO ÐỔI

ÐOÀN MINH HUẤN Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây dựng Ðảng về đạo đức

NGUYỄN THẾ TRUNG Lựa chọn người có tài, có đức cho dân, cho nước

NGUYỄN SINH CÚC Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2017

BÙI HOÀI SƠN Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - thực trạng và giải pháp

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

HÀ THỊ KHIẾT Tăng cường công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số - cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

TRƯƠNG THỊ THANH QUÝ Ðẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

THÁI MINH VŨ "Cầu thủ đa năng"

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

BÙI VĂN NAM Môi trường an ninh toàn cầu và khu vực trước ngưỡng cửa năm 2018

ÐÀO MINH TÚ Hàn Quốc: Kinh nghiệm cơ cấu lại ngân hàng và xử lý nợ xấu

NGHIÊM THANH THÚY Bốn mươi lăm năm quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a: Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược