Thực hiện nghiêm quy định treo cờ Tổ quốc

Thứ Năm, 16/09/2004, 11:31:00
 Font Size:     |        Print

Ông Hoài Nam (Bình Ðịnh): ở nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng treo Quốc kỳ không đúng quy định. Ngày bầu cử trưởng khu phố, trưởng thôn, ngày hội thi văn hóa - thể thao cơ sở..., tuy không phải là quốc lễ, nhưng UBND một số xã, phường vẫn yêu cầu toàn dân phải treo Quốc kỳ. Trong các ngày lễ lớn, một số gia đình cán bộ, đảng viên nhà ở trong hẻm không treo Quốc kỳ nhưng chẳng hề bị phê bình. Ở nhiều nơi còn treo những lá cờ bạc mầu, cũ, may không đúng kích thước, quy cách. Ðề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành văn bản pháp quy quy định rõ: Thường ngày các công sở đều phải treo Quốc kỳ; ngoài các ngày lễ lớn của đất nước, không cấp nào, cơ quan nào có quyền ra lệnh toàn dân treo Quốc kỳ; Quốc kỳ phải đúng quy cách, đúng sắc mầu theo quy định của Hiến pháp; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hành chính.

Ông Thái Sơn (Quảng Bình): Việc treo cờ Tổ quốc tại công sở, nơi công cộng và gia đình vào các ngày lễ, Tết lâu nay được thực hiện khá tốt. Tuy vậy, tại một số công sở, nhất là những khu nhà cao tầng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên đồi cao, nơi gió, mưa, nắng thất thường chưa thật chú ý bảo vệ lá cờ. Nhiều nơi cờ bị phai mầu. Có nơi cờ bị gió đánh rách. Có cơ quan cờ bị gió cuốn vướng vào cây, dây điện lâu ngày vẫn để nguyên. Tàu, thuyền đánh cá khơi phải thường xuyên trương cờ Tổ quốc, nhưng nhiều tàu, thuyền để cờ hư hỏng, bạc trắng, rách tua vẫn không thay mới. Việc treo cờ Tổ quốc đã có quy định cụ thể, thiết nghĩ kèm theo đó còn phải có thêm những quy định, thậm chí có chế tài bảo đảm việc treo cờ đúng ý nghĩa, mục đích, chống qua loa, tắc trách.

Ông Trọng Ðông (Hà Tây): Ðảng, Nhà nước ta đã có quy định về treo cờ Tổ quốc ở các công sở, các ngày kỷ niệm lớn, ngày Tết dương lịch, Tết âm lịch, ngày hội... Ngành tuyên giáo đã có hướng dẫn về nội dung và treo băng cờ khẩu hiệu, song chúng tôi thấy những ngày kỷ niệm lớn vừa qua còn một số cơ quan, trường học, xí nghiệp, phố, thôn, xã chưa treo cờ, treo khẩu hiệu chào mừng hoặc có nơi còn treo lá cờ Tổ quốc quá bạc mầu. Ðề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, trường học, xí nghiệp quan tâm việc treo cờ Tổ quốc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền vì dân

Nghiên cứu cuộc đời hoạt động, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, điều dễ nhận thấy, quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền vì dân gắn bó chặt chẽ và phát triển, hoàn thiện với lý luận của Người về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á. Là Chủ tịch nước liên tục trong 24 năm, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật, đóng góp to lớn vào xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước đó được xây dựng và phát triển gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng do Ðảng lãnh đạo để bảo vệ, giữ gìn độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân.

 Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941, Bác Hồ về nước chỉ đạo phong trào cách mạng. Người đã chủ trì hội nghị T.Ư 8, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và gắn liền cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc với xây dựng thiết chế dân chủ, xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân. Tại hội nghị này, Bác Hồ và Trung ương đã chủ trương thành lập Chính phủ Cộng hòa: "sau khi đánh đuổi được Pháp - Nhật sẽ thành lập một nước Việt Nam dân chủ mới theo tinh thần tân dân chủ. Chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng của một giai cấp nào mà là của chung toàn thể dân tộc" (Văn kiện Ðảng, Toàn tập, T7, tr.114). Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước và xây dựng Hiến pháp. Người đã chỉ rõ rằng, trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ.

Có thể nói, Hiến pháp năm 1946 là kết quả trực tiếp của cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng thời cũng là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền con đường cứu nước, giải phóng dân tộc với xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, vì dân, do dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền vì dân là một kiểu nhà nước mới do nhân dân lao động làm chủ, phục vụ lợi ích của dân và dân có quyền kiểm soát nhà nước. Và, vấn đề cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân là lợi ích và quyền lợi thuộc về nhân dân do Ðảng Cộng sản lãnh đạo. Có thể nói, đây là căn cứ để phân biệt bản chất Nhà nước ta với các kiểu nhà nước khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Theo đó: "tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước dân". Bác Hồ cho rằng, dân có quyền giám sát và bãi miễn đại biểu Quốc hội. Ðó là nguyên tắc bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với chính quyền. Do đó, "nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước do dân, vì dân là ở chỗ nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Nhà nước thay mặt cho dân làm công cụ quản lý xã hội, lo cho dân chứ không phải "đè đầu, cưỡi cổ dân", lấy việc đưa lại quyền lợi cho nhân dân làm mục tiêu hoạt động của mình. Bởi vì: tất cả mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Chính phủ đều chỉ nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Ðồng thời phải giữ cho bộ máy trong sạch, chống đặc quyền, đặc lợi. Người đã cảnh báo từ rất sớm những tiêu cực có thể phát sinh trong bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở như trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, lúc nào cũng vác mặt "quan cách mạng", ra lệnh, ra oai. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong các loại bệnh của cán bộ, công chức nhà nước thì tham ô, lãng phí, quan liêu là ba thứ bệnh đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì, tham ô, lãng phí, quan liêu là "giặc nội xâm", "giặc trong lòng". Do đó, phải thường xuyên cải cách, kiện toàn bộ máy nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh. Ðặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh. Người nhấn mạnh: cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức nhà nước phải là công bộc của dân và nhấn mạnh: phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, phải làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. Ðối với Bác Hồ vấn đề cán bộ, công chức nhà nước chiếm một vị trí quan trọng trong việc củng cố, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, thật sự vì dân. Người yêu cầu cán bộ, công chức nhà nước phải là những người có đức, có tài, những người có lòng trung thành với cách mạng, thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kém thì sẽ dẫn đến công việc bê trễ, làm suy yếu cả bộ máy. Ðội ngũ công chức nhà nước phải là những người am hiểu chính sách, luật pháp, đồng thời có liên hệ mật thiết với nhân dân, những người có tinh thần trách nhiệm, bao dung. Hồ Chí Minh chủ trương thi tuyển cán bộ, viên chức nhà nước trong hai sắc lệnh của năm 1948 và năm 1950 trên các môn chính trị, pháp luật, địa lý, lịch sử, ngoại ngữ. Ðó là chương trình khung thi tuyển rất hiện đại để chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền XHCN của dân, vì dân, do dân, nổi bật lên lòng nhân ái và tình người. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng pháp luật nhưng đó là pháp luật thật sự dân chủ, bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp chính quyền thấm nhuần tính chất nhà nước của dân, vì dân, mà phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên tất cả lao động của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Người chỉ rõ: Nhiệm vụ của chính quyền là phục vụ nhân dân, tổ chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng đời sống mới, do đó "Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân, để phát huy tính tích cực và sức sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý công việc nhà nước, ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà". Bác Hồ đã từng nói: nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này là vấn đề ở đời và làm người - ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ, bị áp bức.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền thể hiện sự kết hợp giữa dân chủ và pháp luật. Dân chủ phát triển đi liền với pháp luật nghiêm minh. Tất cả đều vì con người, do con người và cho con người, bảo đảm quyền con người gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ mỗi người. Ðó là sự kết hợp hài hòa, sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh giữa quan điểm nhà nước pháp quyền của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những tinh hoa văn minh nhân loại về pháp quyền và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam để xây dựng, phát triển nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

PHẠM VĂN KHÁNH