Kính mời bạn đọc đặt mua báo quý I-2015

Thứ Hai, 15/12/2014, 09:20:46

Ðể các cơ quan, đoàn thể, trường học và bạn đọc lập kế hoạch tài chính và kịp đăng ký mua báo, chúng tôi xin thông báo kế hoạch xuất bản Báo Nhân Dân (hằng ngày), Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, quý I - 2015.

Kính mời bạn đọc đặt mua báo quý I-2015

* Báo Nhân Dân (hằng ngày): 8 trang khổ 42 x 58,5 cm Giá bán lẻ: 3.000 đồng/tờ.

Tháng 1-2015 có 31 số, cả tháng giá: 93.000 đồng

Tháng 2-2015 có 25 số, Báo Tết Ất Mùi 2015, 52 trang (khổ 28x41cm), là số báo gộp ba số Nhân Dân hằng ngày 18, 19, 20-2-2015 tức ngày 30, 1, 2 âm lịch và báo Nhân Dân cuối tuần số 7, 8 ra ngày 15-2, 22-2-2015 tức ngày 27 tháng chạp và mùng 4 Tết.

Giá bán lẻ: 32.000 đồng/tờ. Cả tháng giá: 107.000 đồng

Tháng 3-2015 có 31 số, cả tháng giá: 93.000 đồng

Ðặt mua Báo Nhân Dân (hằng ngày) cả quý I - 2015: 293.000 đồng

* Báo Nhân Dân cuối tuần: 16 trang khổ 29 x 42 cm Giá bán lẻ: 3.000 đồng/tờ

Tháng 1-2015 có 4 số, cả tháng giá: 12.000 đồng

Tháng 2-2015 có 2 số, cả tháng giá: 6.000 đồng

Tháng 3-2015 có 5 số, cả tháng giá: 15.000 đồng

Ðặt mua Nhân Dân cuối tuần cả quý I-2015: 33.000 đồng.

* Báo Nhân Dân hằng tháng: 64 trang khổ 22 x 28,5 cm Giá bán lẻ: 6.300 đồng/cuốn

Số tháng 1-2015, giá: 6.300 đồng

Số tháng 2-2015, số Tết Nguyên đán, gồm 148 trang, giá bán lẻ: 28.000 đồng/cuốn

Số tháng 3-2015, giá: 6.300 đồng

Ðặt mua Nhân Dân hằng tháng cả quý I-2015: 40.600 đồng

* Báo Thời Nay: 24 trang khổ 29 x 45 cm Giá bán lẻ: 4.300 đồng/tờ

Một tuần xuất bản 2 số vào thứ hai và thứ năm hằng tuần

Tháng 1-2015 có 9 số, cả tháng giá: 38.700 đồng

Tháng 2-2014 có 5 số, Báo Tết Ất Mùi 68 trang (khổ 28x44 cm) gộp 3 số báo 19-2,

23-2, 26-2 tức mùng 1, mùng 5 và mùng 8 Tết.

Giá bán lẻ: 30.000 đồng. Cả tháng giá 51.500 đồng.

Tháng 3-2015 có 9 số, cả tháng giá: 38.700 đồng

Ðặt mua Báo Thời Nay cả quý I-2015: 128.900 đồng

Ðặt mua cả 4 ấn phẩm: Báo Nhân Dân (hằng ngày), Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay cả quý I - 2015: 495.500 đồng

(Bốn trăm chín lăm nghìn, năm trăm đồng)

Mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất