Rèn luyện đạo đức công vụ

Thứ Hai, 17/07/2017, 18:47:23
 Font Size:     |        Print

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuế với mọi ngành, mọi lĩnh vực, số lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Thuế rất lớn. Phạm vi hoạt động rộng khắp trên cả nước, nhiều bộ phận cán bộ, công chức làm việc trong môi trường tiếp xúc thường xuyên với người dân, doanh nghiệp… cho nên công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức trong thi hành công vụ tại đơn vị này có nhiều khó khăn, phức tạp.

Nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt

Sáu tháng đầu năm 2017, qua kiểm tra nội bộ toàn hệ thống ngành thuế, phát hiện sai phạm tại 188 đơn vị, số tiền thuế sai phạm là hơn 2.700 tỷ đồng (trong đó số tiền kiến nghị thu hồi là hơn 2.400 tỷ đồng, kiến nghị khác 283 triệu đồng). Số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 1.355 tỷ đồng. Ðiều đáng nói là số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 355 người, đã xử lý hành chính 335 người, trong đó kiểm điểm rút kinh nghiệm 326 người, khiển trách bốn người, cảnh cáo ba người, hạ bậc lương một người, buộc thôi việc và chuyển cơ quan điều tra một người. Tuy không phải tất cả cán bộ nêu trên đều vi phạm đạo đức thi hành công vụ, nhưng đây là vấn đề nhức nhối của toàn ngành. Chính vì vậy, việc nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức thuế trong toàn hệ thống là nhiệm vụ quan trọng mà Ðảng bộ Tổng cục Thuế đã xác định từ nhiều năm, nhất là trong những năm gần đây.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, Ban Cán sự đảng Tổng cục Thuế xác định xây dựng, rèn luyện đạo đức công vụ cho cán bộ, nhân viên trong ngành là nhiệm vụ quan trọng; đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, bồi dưỡng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức toàn ngành. Tổng cục luôn xác định công tác nâng cao đạo đức công vụ là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác chung của cả nước, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý thu NSNN.

Ban Cán sự Ðảng, Ðảng ủy Tổng cục Thuế đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Tổng cục phổ biến, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm và các chủ trương, giải pháp của Ðảng, Nhà nước đến từng đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đã được các cơ quan, đơn vị của Tổng cục thực hiện thường xuyên. Tổng cục đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động trong các đơn vị thuộc Tổng cục; ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản để khắc phục sơ hở, phòng, chống tham nhũng và cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc ban hành các quy định, quy trình về công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức; ban hành quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội; quy định chế độ trách nhiệm hành chính của thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức, đơn vị trực thuộc được đặt lên hàng đầu. Ðồng thời, việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành thuế cũng được thực hiện nghiêm túc.

Nền tảng đánh giá chất lượng công vụ

Tuy nhiên, công tác rèn luyện đạo đức công vụ ngành thuế vẫn còn nhiều việc cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, toàn hệ thống ngành thuế tiếp tục tích cực triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ với các nội dung trọng tâm bao gồm: việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế; về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); công tác quản lý nợ thuế; công tác quản lý thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản của cơ quan thuế địa phương; việc thực hiện kiến nghị và xử lý kết quả kiểm tra trước đây (hoặc kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền khác); việc thực thi công vụ của công chức thuế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị trong hệ thống. Trong đó, phải xác định rõ việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ðây là công tác giữ vai trò quan trọng, bởi khi người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu trong đơn vị mình thì ngoài việc "đo đếm" hiệu lực xử lý cán bộ, đảng viên, công chức có hành vi vi phạm pháp luật, còn phải làm cho rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Không những đảng viên, công chức, viên chức liên quan đến tham nhũng, lãng phí hoặc có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm đạo đức công vụ đều bị chuyển vị trí công tác, bị xem xét tạm đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Ðảng và quy định của pháp luật mà người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm như vậy. Mười năm qua, trong số 27 người đứng đầu bị Bộ Tài chính xử lý kỷ luật thì ngành thuế có 19 người - đó là một sự đau xót thật sự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bởi mất người vì kỷ luật đạo đức công vụ là điều mà không một tổ chức nào mong muốn. Cũng chính vì lẽ đó, cần phải tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra riêng tùy theo đặc điểm, mô hình tổ chức của từng đơn vị, từng vị trí, từng địa phương mới có thể làm tốt công tác tăng cường đạo đức công vụ trong toàn ngành thuế.

Ðể nâng cao công tác rèn luyện đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức ngành thuế, bên cạnh các giải pháp cơ bản, việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm; ban hành quy định phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức danh công việc, làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và giám sát đánh giá hiệu quả công việc, hạn chế thấp nhất các tiêu cực trong khâu quản lý cán bộ, công chức, viên chức có thể xảy ra cần được đẩy mạnh. Ðây là công tác làm nền tảng cho việc đánh giá chất lượng thi hành công vụ của công chức ngành thuế. Hơn nữa, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng là một "công cụ" cho công tác này. Tổng cục Thuế cũng cần tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, biên chế. Ðây là động cơ để thúc đẩy các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu suất làm việc, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý, tăng thu nhập cho cán bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản.

Một trong những giải pháp quan trọng nữa mà ngành thuế cần tăng cường thực hiện chính là việc đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán theo hướng giảm sự tiếp xúc trực tiếp của cán bộ thuế với người nộp thuế. Hệ thống pháp luật về thuế, phí, lệ phí được xây dựng, hoàn thiện theo đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bao quát và quản lý nguồn thu theo hướng hiện đại sẽ không chỉ phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế; nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực, tăng cường công khai, minh bạch... mà còn là công cụ hữu hiệu để ngành quản lý cán bộ, công chức của mình. Một hệ thống pháp luật về quản lý NSNN tiếp tục được hoàn thiện hơn là một sự bảo đảm trong thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế hiện đại là những biện pháp cơ bản, bảo đảm sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế.

BÙI VĂN NAM

Bí thư Ðảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Chia sẻ