Ðào tạo nghề nông cho lao động nông thôn

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:57:32
 Font Size:     |        Print

Ngày 1-7-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 971/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QÐ-TTg ngày 27-11-2009 về việc phê duyệt Ðề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Quyết định số 971/QÐ-TTg, đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện khá tốt công tác quản lý nhà nước về công tác này.

Việc xác định nhu cầu đào tạo rõ ràng hơn, trong đó chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp; lao động thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở địa phương; thành viên quản lý hợp tác xã nông nghiệp.

Một số tỉnh, thành phố tổ chức tốt việc quản lý, huy động nguồn vốn cho công tác đào tạo nghề bằng ngân sách địa phương, hoặc từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cho nên có đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp. Nhờ vậy, số lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017 không chỉ tăng hơn 30% so với năm 2016 mà chất lượng cũng chuyển biến tích cực; nhiều lao động nông nghiệp có thêm việc làm mới, góp phần tăng thu nhập.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Ðó là việc phân công quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp không rõ ràng, cho nên triển khai nhiệm vụ này ở các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN và PTNT), Chi cục phát triển nông thôn rất lúng túng. Việc xác định nhu cầu đào tạo nghề ở một số địa phương, nhất là các tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn, một phần do thiếu kinh phí, phần khác do không định hướng được đào tạo nghề gì cho người lao động, nên chỉ chăm chăm tập trung đào tạo nghề theo nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ cho đối tượng an sinh xã hội. Cũng vì chưa thật chú trọng việc chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, cho nên có địa phương xây dựng chỉ tiêu số lượng đào tạo và lập kế hoạch dự toán huy động nguồn lực phục vụ công tác đào tạo nghề nông nghiệp một cách qua loa, đại khái.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là nhiệm vụ rất quan trọng để nâng cao trình độ của người sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Do đó, Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của Bộ NN và PTNT và các địa phương cần nâng cao nhận thức, đổi mới công tác quản lý nhà nước, xác định đúng, trúng nhu cầu, huy động nguồn lực cho công tác đào tạo nghề ở địa phương. Bố trí chỉ tiêu đào tạo với tỷ lệ thích hợp, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, lao động thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và an sinh xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở đó, tổ chức phân công, phân cấp cụ thể UBND cấp huyện tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho đối tượng chính sách, an sinh xã hội. Còn các đối tượng khác giao cho Sở NN và PTNT phối hợp các cơ sở đào tạo thực hiện kế hoạch của tỉnh giao. Trong đó, chú ý đào tạo những ngành nghề đáp ứng trực tiếp nhu cầu sử dụng tại các doanh nghiệp nông nghiệp, quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp và các vùng khó khăn. Ðồng thời huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cho kế hoạch đào tạo hằng năm; hỗ trợ người lao động thực hiện các chương trình sản xuất sau đào tạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như bảo đảm hiệu quả của Ðề án.

ANH LINH

Chia sẻ