Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đổi mới và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 07/02/2018, 19:57:37

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ, một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, suy giảm lòng tin của nhân dân là do “tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả…”. Nhận diện rõ thực trạng, thời gian qua, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập các đoàn khảo sát, nghiên cứu, nắm tình hình, nhận diện thực trạng để có cơ sở chỉ đạo thực hiện sâu sát. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, qua hàng chục cuộc khảo sát trực tiếp, đã có hơn 700 phiếu góp ý của 147 ban thường vụ cấp ủy cơ sở, 12 ban thường vụ huyện ủy, thành ủy.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo cải cách việc ban hành nghị quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong các cơ quan đảng; tiếp tục chỉ đạo đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát dân, khắc phục bệnh hành chính, nhũng nhiễu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Đồng thời, Lâm Đồng tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng chủ động, với nhiều mô hình có tính đột phá đã được thực hiện. Tại 12 huyện ủy, thành ủy, sau khi rà soát, sắp xếp, chỉ còn 25 tổ chức cơ sở đảng khối đảng, đoàn thể và chính quyền cấp huyện, giảm 161 tổ chức cơ sở đảng. Toàn tỉnh hiện có 14 xã, phường, thị trấn đang thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND; 57 thôn, tổ dân phố thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban mặt trận; 107 địa phương có bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn. Sau khi thực hiện sắp xếp, đã giảm 22 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập, so với năm 2011. Tỉnh thực hiện sáp nhập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh vào Trường Chính trị; chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng đầu tiên trên cả nước.

Ở cấp huyện, Lâm Đồng thực hiện hợp nhất Trung tâm Thú y, Trung tâm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông thành Trung tâm nông nghiệp; thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức... “Trước hết, trong từng cơ quan là giảm các phòng, ban; nếu mang tính chất trung gian, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo với nhau thì sáp nhập và tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Quan điểm chung là một việc giao một người chịu trách nhiệm chính và một người có thể làm nhiều việc”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Duy Hùng cho biết.

Đa Nhim là xã vùng xa ở huyện Lạc Dương, với 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ có 97 đảng viên, trong đó có 30 đảng viên là nông dân hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn. Nhiều năm trước, đảng ủy xã đã thực hiện việc đưa cán bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ thôn nơi mình sinh sống. Một số cán bộ xã đã được phân công vị trí bí thư chi bộ thôn, tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ. Mặt khác, do có nhiều đảng viên là nông dân, vướng lịch mùa vụ, cho nên việc duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt chi bộ gặp nhiều khó khăn. Các chi bộ hoạt động kém hiệu quả, việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế này, sau đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy xã Đa Nhim đã thực hiện phương án đưa cán bộ xã về đảm nhiệm bí thư chi bộ tại tất cả năm thôn. Ðiều này bước đầu đã phát huy hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, tạo sức mạnh tổng hợp của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, số hộ nghèo của xã giảm còn 5,2%; tiếp tục giữ vững và phát huy tốt các tiêu chí xã nông thôn mới đầu tiên của huyện. “Vừa là cán bộ nòng cốt của xã, và là bí thư chi bộ thôn, các đồng chí này đều gánh vác trọn vẹn cả hai vai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ”, Bí thư Ðảng ủy xã Ða Nhim Tạ Ðức Tuấn khẳng định.

Hiện, mô hình này đã và đang được huyện Lạc Dương triển khai đến các xã, thị trấn trực thuộc. “Có thể khẳng định, đây là mô hình tốt, hiệu quả thấy rõ. Những lãnh đạo xã sẽ nắm rõ nghị quyết, những chủ trương, kế hoạch thực hiện của đảng ủy, UBND xã và về triển khai cho đảng viên trong thôn để tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân; qua đó, nâng cao vai trò của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng”, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Nguyễn Duy Hải cho biết.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, với nhiều cách làm mới, dân chủ, công khai; bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Trước Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, nhìn nhận khách quan thì tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, việc bố trí biên chế ở một số phòng, ban chưa phù hợp, chức năng nhiệm vụ một số cơ quan còn chồng chéo…

Theo Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Phạm Thị Phúc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát là “nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ…”, với chương trình trọng tâm là đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, huyện quyết tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy gắn tinh giản biên chế, đã mang lại kết quả bước đầu, cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm bảy người, xuống còn 61 người; cơ quan hành chính nhà nước giảm 37 người, còn 111 người.

Thực tế đã khẳng định, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng trong triển khai các mô hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy mang tính đột phá đã mang lại hiệu lực, hiệu quả; đồng thời phương thức lãnh đạo của Đảng đã có sự đổi mới rõ nét. Qua đó, có thể đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân; chọn được cán bộ tốt, không sử dụng những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chính xác hơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, trọng tâm, trọng điểm tại địa phương; phát hiện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức. Tỉnh ủy Lâm Đồng quan tâm chỉ đạo việc tăng cường “bám” cơ sở, với phương châm: “Tỉnh bám tới xã, huyện bám thôn; tổ dân phố, xã bám sát tới từng hộ dân”...

Thời gian tới, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; chủ động đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ từ tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã và ngược lại để thử thách, đào tạo và tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tỉnh sẽ triển khai thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp sở, phòng, cấp tỉnh, huyện; thí điểm sát hạch cán bộ, công chức, viên chức các cấp, làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết dứt điểm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt quá số lượng biên chế được giao; sắp xếp lại tổ chức phòng, ban của từng cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường chế độ chuyên viên, giảm đến mức thấp nhất đầu mối và bộ phận trung gian; nghiên cứu thực hiện thí điểm mô hình “Văn phòng cấp ủy - HĐND - UBND” thành một văn phòng chung, hoặc mô hình “Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện” phục vụ chung cho các phòng, ban của huyện. “Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, theo tính toán, giai đoạn 2015 - 2021, tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị phải bảo đảm đúng yêu cầu mỗi năm giảm hơn 1,67% và đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Duy Hùng cho biết.

Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, năm 2018 là năm “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị”. Để thực hiện tốt chủ đề nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho rằng, các cấp ủy đảng phải hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MAI VĂN BẢO