Cao Bằng nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

Thứ Hai, 10/12/2018, 01:01:17

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã tích cực phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cao Bằng nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Vũ Thị Minh Huệ, ở xã Xuân Sơn (Ðô Lương, Nghệ An) đầu tư nuôi lợn, trồng keo... góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: TRẦN VIỆT

Trong phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp MTTQ đã vận động được hơn 14 tỷ đồng, hỗ trợ hơn hai tỷ đồng cho 16 xã mua trang thiết bị nhà văn hóa, di dời chuồng trại; vận động nhân dân hiến hơn 293 m2 đất, gần 150 nghìn ngày công lao động, hơn 135 tấn xi-măng, xây dựng 245,5 km đường giao thông nông thôn,... Các cấp MTTQ tỉnh Cao Bằng cũng vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 11 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo xây nhà đại đoàn kết, phát triển sản xuất là 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của từng vùng, miền, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc được nâng lên. Hằng năm có hơn 99% số khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2018, có 10 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và hơn 1.300 khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hóa...

* Nghệ An có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135, trong đó có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình 135; rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến Chương trình 135. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất tích hợp, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các chính sách theo hướng tập trung, gọn đầu mối.

Hiện, Chương trình 135 tại Nghệ An được triển khai thực hiện ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 13 huyện, thị xã. Tổng số vốn được giao là hơn 179 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 133 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 45 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn, Nghệ An đã đầu tư thực hiện 450 công trình hạ tầng cơ sở; 18 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.116 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức được 39 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với 1.775 học viên tham gia.

Nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An được thụ hưởng Chương trình 135, đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực. Theo đó, cơ sở hạ tầng được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường, lớp học phát huy hiệu quả, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống và nhận thức người dân.

PV và TTXVN