Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 08/01/2019, 01:10:06

Chiều 7-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp phiên đầu tiên, thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Phát biểu ý kiến khai mạc và kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng dự kiến sẽ tiến hành vào quý I-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa rất quan trọng, đúng 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) và 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm Ngày thành lập Nước vào năm 2045. Đại hội XIII sẽ đánh dấu mốc quan trọng, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí cho rằng, trong các văn kiện của Đại hội thì Báo cáo Chính trị là báo cáo trọng tâm; Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh là cơ sở để xây dựng Báo cáo Chính trị tốt hơn. Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021- 2026, nhưng có xác định mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn chiến lược đến năm 2045. Báo cáo Chính trị nên có chủ đề, tiêu đề, phương châm, xác định những định hướng, mục tiêu, động lực, giải pháp lớn. Kết cấu báo cáo phải dễ nhớ, dễ làm và kiểm tra, có lô-gích chặt chẽ; phải chăng trong mỗi phần đều nên nêu rõ ưu điểm; khuyết điểm; nguyên nhân, cách khắc phục; giải pháp thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, quan trọng nhất là tư tưởng chỉ đạo và nội dung báo cáo. Tinh thần là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định và đổi mới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và phát triển cả trong nhận thức và hành động; giữa lý luận và thực tiễn, tiếp tục từng bước hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dứt khoát quán triệt tinh thần phải đổi mới, nhưng đổi mới có nguyên tắc, không được xa rời nguyên tắc, không được chệch hướng, đổi mầu; hội nhập, nhưng không hòa tan.

Về phương pháp và cách làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phát huy tối đa dân chủ; lắng nghe, thu hút, kết tinh tối đa trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao. Phải căn cứ vào Cương lĩnh, đối chiếu với thực tiễn, nghiên cứu công phu khi xem xét các vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phiên họp đầu tiên này tập trung bàn định hướng, thống nhất tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu đặt ra trong việc chuẩn bị các báo cáo để bảo đảm có chất lượng cao nhất. Các thành viên của Tiểu ban Văn kiện cần chủ động bám sát kế hoạch hoạt động và chương trình làm việc, để năm 2020 phải có báo cáo dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp; cuối năm 2020 phải hoàn thành sản phẩm phục vụ Đại hội. Công việc đi khảo sát thực tế cần có chủ đích; trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, thấy có vấn đề gì vướng mắc thì đi khảo sát, tìm hiểu thực tế sao cho thiết thực,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước
Để “du lịch nông thôn” phát triển bền vững cùng nông thôn mới
Lạng Sơn bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra Chính phủ
Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tăng cường tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào
Trao báo Xuân Nhân Dân Kỷ Hợi - 2019 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo
Xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (*)
Nâng cao chất lượng xét xử; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm
Hội nghị gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân
Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển
Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón năm mới
Nhân đạo là đạo đức thể hiện sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người(*)
Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai dự khánh thành công trình nội trú cho học sinh Con Cuông