Làm tốt công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội

Thứ Tư, 15/10/2008, 02:54:00
 Font Size:     |        Print

Trải qua các thời kỳ cách mạng, nhờ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được tập hợp chung quanh ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã làm nên những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến cứu nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tinh thần đó một lần nữa được trải nghiệm ngay trong thời gian này, qua một năm cả nước đương đầu với tình hình lạm phát và những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới khi nước ta đã hội nhập sâu hơn nền kinh tế thế giới, cộng với thiên tai dịch bệnh liên miên khiến đời sống nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn.

Ðảng và Nhà nước đề ra các giải pháp thích hợp, được sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế đang tốt lên, đem lại niềm tin về khả năng sớm vượt qua thời kỳ khó khăn này, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Ðảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong bài báo "Dân vận" viết cách đây gần 60 năm, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Người cũng nhấn mạnh: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Tư tưởng đó đã được thể hiện trong đường lối, chủ trương của Ðảng, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành hiện thực xã hội sinh động.

Trong đó, vai trò của công tác dân vận là tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội thời gian qua đã có nhiều sáng tạo trong phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội thiết thực nhằm động viên sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, chính kiến, người trong nước hay định cư ở nước ngoài, cùng góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác dân vận còn không ít mặt bất cập. Có lúc, có nơi cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức công tác này. Không ít cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước còn xa dân, thậm chí còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Bệnh quan liêu, hình thức, làm giảm khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời, gây tâm trạng băn khoăn  trong dân...

Công tác dân vận là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bộ máy nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của mỗi đảng viên, hội viên, các đoàn thể. Công tác dân vận phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mọi người chứ không chỉ của các cán bộ chuyên trách công tác này.

Cho nên, cần cụ thể hóa nội dung công tác dân vận ở mỗi cấp ủy địa phương, cơ sở, mỗi cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang cho phù hợp tình hình thực tế, có kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát kết quả thực thi.

Tiếp tục đấu tranh, phê phán hoặc xử lý nghiêm đối với những hành vi quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch với dân, xây dựng phong cách người đảng viên, cán bộ, công chức "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" như Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa IX đã đề ra.

Quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực và phẩm chất làm công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                             NHÂN DÂN


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC