Ngành kiểm tra Ðảng vươn lên mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng

Thứ Năm, 16/10/2008, 02:59:00
 Font Size:     |        Print

ND - Hôm nay, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành kiểm tra Ðảng (16-10-1948 - 16-10-2008) và chúc mừng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ðảng được Ðảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Ðược thành lập trong những năm tháng Ðảng ta lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương) đã trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng và nhân dân ta. Ngành kiểm tra Ðảng đã có những đóng góp, cống hiến to lớn nhằm xây dựng Ðảng ta trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mỗi bước đi lên, mỗi thắng lợi mà chúng ta đạt được đều có phần đóng góp xứng đáng của công tác kiểm tra Ðảng.

Ðáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Ðảng, qua mỗi chặng đường cách mạng, ngành kiểm tra Ðảng không ngừng được bổ sung, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng không ngừng lớn mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ðược sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng qua các thời kỳ, ngành kiểm tra Ðảng đã góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng từ Trung ương đến chi bộ. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng. Công tác kiểm tra đã từng bước góp phần xây dựng Ðảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các nguyên tắc tổ chức cơ bản được giữ vững. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các thế hệ cán bộ Ðảng làm công tác kiểm tra vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngại hy sinh, gian khổ đã xây đắp lên truyền thống cách mạng vẻ vang "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, kỷ cương và tận tụy".

Lịch sử vẻ vang của ngành kiểm tra Ðảng là một bộ phận hợp thành pho sử vàng của Ðảng ta!

Hơn 20 năm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, Ðảng ta tổng kết được một trong những bài học kinh nghiệm quý báu mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng khẳng định: "Ðảng phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ðảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục sai lầm, khuyết điểm; kiểm tra, giám sát công tác, năng lực phẩm chất của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng và cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Ðảng, từng tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện thật tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, các chủ trương, giải pháp của Nghị quyết T.Ư "Về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ðảng".

Tình hình mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thống nhất nhận thức: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát là góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Ðảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hành dân chủ trong Ðảng. Kịp thời phát hiện ưu điểm để phát huy, phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có sai phạm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát là góp phần tạo sự gắn kết, phối hợp công tác kiểm tra giám sát với công tác tư tưởng, tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng.

Nhân Dân
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC