Đổi mới, sáng tạo, vì người lao động và sự phát triển đất nước bền vững

Chủ Nhật, 02/11/2008, 17:47:00
 Font Size:     |        Print

Công nhân, viên chức lao động (CNVC-LĐ) và các tầng lớp nhân dân ta luôn tự hào về giai cấp công nhân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân đã cùng cả dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua hơn 20 năm đổi mới đất nước, giai cấp công nhân có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng các phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại; có vai trò quan trọng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

CNVC-LĐ nước ta say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, luôn đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Giai cấp công nhân là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước, nền tảng của khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng.

Tuy nhiên, đội ngũ CNVC-LĐ nước ta đang thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của một bộ phận CNVC-LĐ còn yếu. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Vấn đề nhà ở cho người lao động chưa được giải quyết. Lợi ích của một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới. Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của CNVC-LĐ còn khó khăn. Một bộ phận cán bộ công đoàn chưa được đào tạo, bồi dưỡng, còn quan liêu, hành chính...

Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) đã đề ra mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020 là: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho tinh hoa văn  hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiền phong là Đảng CS Việt Nam.

Xây dựng giai cấp công nhân phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; ngày càng được trí thức hóa, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; giác ngộ giai cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao...

Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, to lớn của Đảng, Nhà nước, của giai cấp công nhân và của toàn xã hội.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các địa phương cần xây dựng Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết T.Ư 6.

Công đoàn các cấp cần nỗ lực vươn lên phát huy những thành quả đạt được, đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp CNLĐ ở các thành phần kinh tế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh giai cấp công nhân, tự giác gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, để thật sự hấp dẫn đối với người lao động và tạo sự đồng tình, ủng hộ của chủ sử dụng lao động. Tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện đều thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Cần hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CNVC-LĐ làm đối tượng tuyên truyền, giáo dục, vận động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động của công đoàn các cấp.

Giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động cả nước bày tỏ lòng tin tưởng Đại hội X Công đoàn Việt Nam đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2008 - 2013, với những chương trình hành động, biện pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Nghị quyết T.Ư 6.

NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC