VSD ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán

Thứ Tư, 04/10/2017, 03:38:17

NDĐT – Ngày 4-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán mới thay thế cho quy chế hiện hành.

VSD ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán

Cụ thể: Căn cứ công văn số 6512/UBCK-PTTT ngày 28-9-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 29-9-2017, VSD đã ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán để thay thế cho Quy chế hiện hành.

Quy chế đã được VSD đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn – Mục văn bản pháp lý).

Kể từ ngày 15-10-2017, VSD sẽ không xử lý hồ sơ nghiệp vụ Thành viên/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp lập theo quy định tại quy chế cũ.

H.T