Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Doanh nghiệp (DN) có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước điều tiết nền kinh tế thông qua sử dụng các công cụ điều tiết, trong đó DN là công cụ đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi DN nội địa mạnh, mới bảo đảm cho quốc gia phát triển bền vững, lâu dài.