Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt Quốc hội

Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt Quốc hội

NDĐT – Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra mắt Quốc hội sáng 28-7 sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ được thông qua.