Kon Tum phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Kon Tum phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

* Điện Biên phấn đấu mỗi năm giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới

Tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu giai đoạn 2016-2020 có thêm 25 xã; năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, Tỉnh ủy Kon Tum xác định xây dựng nông thôn mới với tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, ý chí tự chủ, tự lực của nhân dân, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước và phù hợp điều kiện từng địa phương; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về lao động, đất đai, tài nguyên nước, rừng. Tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã nghèo thuộc các huyện nghèo…