Khó khăn trong quản lý xả thải tại các khu công nghiệp ở Nghệ An

Khó khăn trong quản lý xả thải tại các khu công nghiệp ở Nghệ An

NDĐT- Nghệ An hiện có năm khu công nghiệp, trong đó có hai khu Bắc Vinh và Nam Cấm đã đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động, các khu công nghiệp đã phát sinh nước thải, nhưng phải mất một thời gian khá dài đi vào hoạt động việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các địa điểm này mới được thực hiện. Tuy vậy, vẫn nảy sinh những bất cập mới.