Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Trung ương đã đề ra

Thứ Bảy, 14/10/2017, 08:33:34
 Font Size:     |        Print
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.

Sau bảy ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã bế mạc vào sáng ngày 11-10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Ðại hội XII của Ðảng, Hội nghị đã tập trung bàn nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng và rất phức tạp, nhưng đã thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị. Về tình hình kinh tế - xã hội 2017-2018, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2017, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Dự báo đến cuối năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2018, tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, DNNN thua lỗ kéo dài, các NHTM yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản. Ðẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hội nghị cũng đã dành thời gian đáng kể thảo luận về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, thời gian tới cần đổi mới, giải quyết toàn diện, đồng bộ, căn bản hơn vấn đề dân số; đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực y tế và các ngành có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, gắn với đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở,…

Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, theo hướng phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, là sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất cao về việc bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; tiến hành xem xét thi hành kỷ luật cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khóa XII đối với một đồng chí vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

Thành công của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

LINH CẦM

Chia sẻ