Ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười

Thứ Bảy, 04/11/2017, 03:53:19
 Font Size:     |        Print
 

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, là hồi kèn xung trận làm chấn động địa cầu, thức tỉnh cả loài người tiến bộ.

Xã hội loài người từ khi phân chia giai cấp, là lịch sử đấu tranh không ngừng nghỉ, chống lại sự bất công. Khát vọng tự do, ấm no và công bằng xã hội luôn thôi thúc con người phải vươn tới. Chính vì thế, trong suốt mấy nghìn năm, những trí tuệ ưu tú nhất của loài người đều cố gắng tìm ra một con đường để các dân tộc được sống trong hòa bình, hữu nghị, thoát khỏi cảnh khổ đau và chống đối lẫn nhau. Nhưng tất cả đều không tìm thấy hướng đi và lực lượng để thực hiện ước mơ cháy bỏng. Chỉ đến khi xuất hiện các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học mới là người mở đầu thật sự con đường để đi đến xóa bỏ bất công, giải phóng loài người. Bằng việc đưa ra quan niệm duy vật về lịch sử và phát hiện quy luật giá trị thặng dư, C. Mác tìm ra vũ khí và lực lượng nòng cốt để giải phóng con người khỏi mọi sự bất công, tàn ác.

V.I. Lê-nin là người phát triển học thuyết giải phóng giai cấp vô sản của C. Mác vào nước Nga trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, làm sáng rõ hơn mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc và cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp cần lao với cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức. V.I. Lê-nin đề ra khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. V.I. Lê-nin và Ðảng bôn-sê-vích Nga là “những người làm lại” cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917 của giai cấp tư sản Nga sau khi lật đổ chế độ Nga hoàng. Bởi vì, theo V.I. Lê-nin, tất cả các cuộc cách mạng trước đều là phiến diện, thỏa hiệp, kết quả của nó là dùng hình thức bóc lột này thay cho hình thức bóc lột khác. Thực tế lịch sử chứng minh, cách mạng dân chủ tư sản chủ yếu giải phóng giai cấp tư sản, chứ không giải phóng nhân dân lao động nói chung và các dân tộc bị áp bức nói riêng. Cách mạng tư sản không xóa bỏ mà còn làm tăng thêm nạn người bóc lột người, chẳng những không xóa bỏ mà còn mở rộng tình trạng dân tộc này áp bức dân tộc khác.

Với khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xô-viết”, công nhân, binh lính Nga đã nhất tề xông lên giành chính quyền, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Tuy phải chấp nhận cuộc cách mạng bằng bạo lực vũ trang, nhưng ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 8-11-1917, cũng chính V.I. Lê-nin đã ký “Sắc lệnh hòa bình”, rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại quyền lợi cho nông dân.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công trên một phần sáu trái đất, làm biến đổi sâu sắc không chỉ đối với xã hội nước Nga, “nhà tù của các dân tộc” thành “Tổ quốc của nhiều dân tộc” mà nó còn chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới, thời đại nhân dân lao động thật sự bước vào cuộc đấu tranh mới giành quyền làm chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng và tiến bộ xã hội, mọi dân tộc đều bình đẳng được sống trong hòa bình và hữu nghị.

Với Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa cộng sản không còn là “một bóng ma ám ảnh châu Âu” nữa mà trở thành niềm tin, hy vọng của loài người tiến bộ.

Trong những năm 1918-1921, hàng loạt Ðảng Cộng sản và Công nhân quốc tế ra đời, giữ quyền lãnh đạo cách mạng. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, phong trào dân tộc đã chuyển sang một bước phát triển mới. Trước mắt các dân tộc bị áp bức, nước Nga Xô-viết là hình ảnh sáng ngời, là ước vọng của tương lai. Lần đầu trong lịch sử, Nhà nước Xô-viết đã xóa bỏ mọi hình thức áp bức dân tộc, bất bình đẳng dân tộc, tạo điều kiện phát triển tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười chỉ cho họ thấy rằng, chỉ có cách mạng vô sản, chỉ có sự giúp đỡ của giai cấp công nhân đã giành được chính quyền mới giải quyết được vấn đề dân tộc, mới có được một đường lối đúng đắn cho phong trào dân tộc. Ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười còn là ở chỗ nó đã nêu ra cho tất cả những người cách mạng trên thế giới một mẫu mực về chiến lược và sách lược tiến hành cách mạng,...

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh có một vị trí cực kỳ quan trọng. Vượt lên tầm nhìn của các nhà yêu nước đương thời, suốt mười năm (1911-1920) bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thật sự sáng tỏ con đường cách mạng khi tiếp cận tư tưởng của V.I. Lê-nin, sau Cách mạng Tháng Mười. Người nói: “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi theo Lê-nin, tin theo Quốc tế III. Từng bước một trong cuộc đấu tranh, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Những tư tưởng của C. Mác và V.I. Lê-nin được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo trong tư tưởng của Người, và sau đó thành sợi chỉ đỏ chủ đạo, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Liên Xô, nhân dân lao động các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã kiên cường chống trả cuộc can thiệp lần thứ nhất của các thế lực đế quốc, đánh thắng thù trong, giặc ngoài, bảo vệ được nhà nước vô sản đầu tiên. Chỉ vài mươi năm trong vòng vây đế quốc, Liên Xô đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Liên bang Xô-viết trở thành một nước công nghiệp tiên tiến, đứng hàng đầu thế giới. Thành tựu vĩ đại đó đã bảo đảm cho Hồng quân và nhân dân Liên Xô đánh thắng đội quân phát-xít Ðức, Nhật nhằm vào quê hương Cách mạng Tháng Mười. Thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít không những đã bảo vệ được nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, mà còn tạo điều kiện cho cách mạng hàng loạt nước châu Âu và châu Á giành được thắng lợi, đưa chủ nghĩa xã hội vượt ra ngoài phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới, thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ.

Khác với nhiều nước ở châu Á, có cả một lực lượng cách mạng hùng hậu, tháng 8-1945, trước thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít, Ðảng ta đã sáng suốt kịp thời nắm lấy thời cơ có một không hai đó để phát động cao trào Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Nhờ thế, Cách mạng Tháng Tám đã thành công nhanh chóng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kỳ tích của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng giải phóng dân tộc gần một trăm năm. Nó xóa bỏ nhà nước của bọn thực dân, phong kiến, lập ra nước Việt Nam mới ở Ðông - Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới vẻ vang trong lịch sử dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, sau thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nhân dân Liên Xô vừa lao động sáng tạo để xây dựng đất nước hùng cường, thành trì của chủ nghĩa xã hội, vừa hào hiệp sẻ chia sức người, sức của cho anh em bầu bạn trong khó khăn, hoạn nạn. Việt Nam là một trong những nước mang ơn sâu, nghĩa nặng này. Một dân tộc sống trên mảnh đất luôn phải oằn mình chống chọi thiên tai hung dữ, chống lại những kẻ thù hung bạo mạnh hơn mình gấp bội, nên sự giúp đỡ mọi mặt của Liên Xô trong chiến tranh cũng như trong xây dựng đất nước cực kỳ quý báu; ân tình này càng thêm sâu nặng. Ðảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường giữ vững đường lối độc lập tự chủ, huy động sức mạnh toàn dân tộc, dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân để giành và giữ độc lập, tự do, nhưng biết sử dụng sức mạnh của cả thời đại. Tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ mọi sự ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới, hội nhập quốc tế, trách nhiệm với thời đại, là đường lối nhất quán làm nên sức mạnh tổng hợp của Việt Nam.

“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý của người Việt Nam, đã truyền cho nhau qua biết bao thế hệ. Có được cơ đồ và vị thế Việt Nam như ngày nay, chúng ta ghi sâu ơn nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga, vai trò to lớn của V.I. Lê-nin và mồ hôi, xương máu của nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga sau này. Có hiểu sâu xa nguồn gốc ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam, chúng ta mới có thể hiểu đúng thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh, mới giải thích được vì sao Ðảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường mà Bác Hồ, nhân dân ta đã chọn.

100 năm đã qua, và thời gian còn xa nữa, chắc chắn dấu ấn thời đại của Cách mạng Tháng Mười vẫn ngời sáng. Mặc dù bị tiến công từ nhiều phía, cả cơ hội, kiếm ăn, cả cố tình lãng quên, phản bác, sự kiện mở đầu thời đại mới này vẫn hằn sâu trong lịch sử loài người, vẫn là cây đời mãi mãi xanh tươi.

Ðức Lượng

Chia sẻ