Cần Thơ ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm

Cần Thơ ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm

Năm 2017, TP Cần Thơ tập trung tái cơ cấu đầu tư công, hoàn thành một số công trình trọng điểm, bố trí vốn tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư một số công trình hạ tầng, các dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, tạo vốn tái đầu tư. Để bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công; phòng, chống tham nhũng, TP Cần Thơ phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước cho từng dự án phù hợp khả năng thực hiện, mức độ hoàn thành và tiến độ giải ngân.