Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề

Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề

■ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì
Theo chương trình làm việc năm 2016, sáng 25-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để học tập hai chuyên đề: Về nguồn lực và động lực phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2016 - 2030; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và một số bộ, ngành có liên quan.