Các địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

Các địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

* Hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm

Từ ngày 3 đến 5-1, Thành ủy Hải Phòng và các tỉnh ủy: Phú Yên, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thành ủy Hải Phòng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gồm 13 công việc phải làm ngay và công việc thường xuyên; 11 nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình chi tiết. Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, chương trình hành động với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát với tình hình cụ thể, trong đó xác định rõ những việc thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.