Gia Lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư

Gia Lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư

Giai đoạn 2013 - 2016, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách dân tộc, cơ bản hoàn thành hơn 100 dự án định canh, định cư tập trung và xen ghép trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần 3.000 hộ dân là người Gia Rai và Ba Na trước đây du canh du cư, nay đã ổn định cuộc sống tại các buôn làng mới.