Nghiêng mình trước sức bật của Hát xoan Phú Thọ

Trên toàn thế giới, Hát xoan Phú Thọ mới là di sản đầu tiên được UNESCO quyết định rút ra khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) cần bảo vệ khẩn cấp để chuyển sang Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại.