Khánh thành và bàn giao xưởng in Việt Nam tặng Lào

NDĐT – Chiều 12-12, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư T.Ư Đảng giao, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Xưởng in Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào.