Xây dựng tòa đầu tiên của Trường đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc

Thứ Tư, 07/03/2018, 09:50:21

NDĐT - Ngày 7-3, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình tổ hợp tòa nhà Khoa Toán - Cơ - Tin học (HT1) thuộc phân khu 4 (Zone 4) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (Dự án QG-HN 07).

Xây dựng tòa đầu tiên của Trường đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc

L động th là s kin đầu tiên được ĐHQGHN trin khai, k t khi tiếp nhn bàn giao D án đầu tư xây dng ĐHQGHN ti Hòa Lc (D án ĐHQGHN ti Hòa Lc) t B Xây dng t tháng 1 va qua.

Theo Quyết định phê duyt ngày 18-12-2014 ca B Xây dng, D án QG-HN 07 đáp ng quy mô đào to 12.800 sinh viên và 2.000 hc sinh chuyên THPT. D án này có quy mô din tích đất s dng là 65,1ha; Tng din tích sàn hơn 23,5ha; Chiu cao ti đa xây dng là 11 tng vi tng mc đầu tư khong 3.100 t đồng. D án QG-HN 07 bao gm 9 phân khu, t Zone 1 đến Zone 9, phân theo nhóm chc năng hot động và lĩnh vc nghiên cu riêng bit vi gn 30 t hp tòa nhà.

Phân khu Zone 4 bao gm các công trình: Khoa Toán - Cơ - Tin (HT1), Khoa Vt lý (HT2), Trung tâm nghiên cu (NC1) và h thng căng tin, dch v. Căn c vào ngun vn ngân sách b trí cho d án, năm 2017, Ban Qun lý D án đầu tư xây dng ĐHQGHN ti Hòa Lc đã hoàn thành công tác thc hin chun b đầu tư như: t chc lp thiết kế bn v k thut thi công, t chc la chn nhà thu thi công, giám sát,...

Công trình HT1 vi quy mô cao 5 tng (không k tng mái tum) vi tng din tích sàn xây dng là 14.330m2. Tng mc đầu tư ca công trình là: 113,9 t đồng (bao gm c phí d phòng), công trình đến nay đã được b trí 56 t đồng vn đầu tư.

Phát biu ti bui l, Giám đốc ĐHQGHN Nguyn Kim Sơn nhn mnh, công trình HT1 vi mt bng và cơ s vt cht khang trang là tòa nhà đầu tiên ca mt trường đại hc thành viên ca ĐHQGHN Trường đại hc Khoa hc T nhiên, được khi công phc v cho công tác ging dy, hc tp và nghiên cu, đáp ng phn nào mong mi ca toàn th cán b, ging viên và sinh viên ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN cũng cho biết, ĐHQGHN s tp trung mi ngun lc để đơn v thi công hoàn tt vic xây dng và đưa công trình vào s dng trong Quý III năm 2019. Vic hoàn thành công trình này s to động lc thúc đẩy các công trình, d án thành phn khác và s là tin đề để ĐHQGHN đào to ngun nhân lc cht lượng cao, bi dưỡng nhân tài, phát trin các nghiên cu khoa hc và công ngh chuyên sâu, chuyn giao tri thc đáp ng yêu cu phát trin khoa hc - công ngh ca đất nước, thu hút các nhà khoa hc xut sc và sinh viên quc tế đến làm vic và hc tp ti Vit Nam.

MẠNH XUÂN