Vĩnh Long thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí

Thứ Hai, 01/01/2018, 18:24:14

Nhờ thực hiện tốt việc tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng, năm 2017, tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm được hơn 420 tỷ đồng. Năm 2018, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

Vĩnh Long thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí

Giám định hỗ trợ bệnh án bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Đồng thời công khai việc sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn đóng góp của nhân dân; công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khai thác tài nguyên; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý kịp thời các vụ việc.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động và thời gian thực thi công vụ; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, dành nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong mọi lĩnh vực.

* Năm 2018, tỉnh Hưng Yên quyết định trích ngân sách để hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, cấp cho đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên (hơn 1.100 người) và người tham gia tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc (gần 1.800 người). Tỉnh cũng quyết định nâng mức hỗ trợ lên 60% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục (gần 195 nghìn em); nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 60% đối với hộ làm nông nghiệp có mức thu nhập trung bình (gần 63 nghìn người). Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Việc hỗ trợ, đóng bảo hiểm y tế này sẽ được tỉnh thực hiện đến năm 2020.

PV