TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ Ba, 02/01/2018, 18:06:19

Ngày 2-1, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018.

Năm nay, thành phố tập trung vào việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù vừa được Quốc hội thông qua để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Mục tiêu đặt ra là đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,3 đến 8,5%. Theo đó, ngành nông nghiệp tăng ít nhất 6,3%, công nghiệp xây dựng tăng 7,9%; dịch vụ tăng 8%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 376.780 tỷ đồng (thu nội địa là 256.210 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.570 tỷ đồng và từ hoạt động xuất nhập khẩu là 108.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cả về năng lực và đạo đức công vụ…

Ðồng thời, thành phố đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; tập trung xây dựng đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng sống, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

* Năm 2017, tỉnh Tiền Giang có tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,51 tỷ USD, tăng 18,6%; tổng thu ngân sách 7.539 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2016; giải quyết việc làm cho 21.760 lao động. Năm 2018, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9 đến 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 2,65 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn 7.980 tỷ đồng; giảm hộ nghèo xuống còn dưới 3,69%; có thêm từ 12 đến 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ðể đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại và đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân, khuyến khích các ngành dịch vụ có lợi thế cạnh tranh phát triển. Cùng với đó, tỉnh thực hiện linh hoạt, hiệu quả các cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển; ưu tiên các công trình, dự án mang tính động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PV