Tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước

Thứ Ba, 21/03/2017, 20:07:04

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7-2017, ngành thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lần thứ năm ngành thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các cuộc trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012).

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn tới, với không ít khó khăn, thách thức, Việt Nam cần có cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, tạo động lực tiếp tục thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Để thực hiện được điều này, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, toàn diện về các mặt hoạt động kinh tế - xã hội để các cấp, các ngành có căn cứ xây dựng chính sách, quản lý điều hành, giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động chung của xã hội luôn là đòi hỏi bức thiết.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7-2017, ngành thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Mục tiêu quan trọng nhất của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nhu cầu thông tin của xã hội. Kết quả từ cuộc Tổng điều tra cũng sẽ được sử dụng để tính toán chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như những chỉ tiêu thống kê chủ yếu năm 2016, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, cũng bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm sáu nhóm thông tin: Nhóm thông tin chung về cơ sở (thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...); Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động); Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010); Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng máy tính, mạng in-tơ-nét cho sản xuất, kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng in-tơ-nét); Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp (Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn); Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc tổng điều tra trước nhằm bảo đảm tính so sánh của số liệu. Tuy nhiên, đây là lần đầu Tổng điều tra kinh tế thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ kinh tế của nước ta. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, Tổng cục Thống kê sẽ sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành thuế, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác về y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông.

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3 đến tháng 5-2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7-2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2017.

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này sẽ là bức tranh phác họa đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, tôn giáo tín ngưỡng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Vì vậy, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành thống kê với các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương trong triển khai công tác điều tra, cũng như sự nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở hộ cá thể... sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của cuộc Tổng điều tra.

TS NGUYỄN BÍCH LÂM

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê