Nhandan en ligne
Xã luận
Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Thứ năm, 22/12/2005 - 08:35 AM (GMT+7)
 

Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QÐND) Việt Nam, 16 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, toàn Ðảng, toàn dân ta gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng những tình cảm và lòng tin yêu sâu sắc.

Hơn 60 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, QÐND Việt Nam mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kế thừa truyền thống anh hùng, quật cường, bất khuất của dân tộc, không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Trong thời kỳ mới, bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ vững  chắc  độc  lập,  chủ  quyền,  thống  nhất,  toàn  vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó QÐND và Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, đòi hỏi phải nắm vững và thực hiện tốt hơn những nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, nhằm làm cho quân đội ta luôn là một quân đội cách mạng của Ðảng, Nhà nước, tận tụy phục vụ dân, tin tưởng và trung thành vô hạn với sự nghiệp đổi mới, với độc lập dân tộc và CNXH, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường và truyền thống yêu nước trong điều kiện mới. Nắm vững mục tiêu chiến đấu, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Ðảng, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Yếu tố quan trọng hàng đầu xây dựng quân đội về chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội, nâng cao hơn nữa hiệu lực lãnh đạo của Ðảng, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với QÐND.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí là một nội dung cơ bản của xây dựng quân đội về chính trị. Trong thời kỳ mới, quân đội ta cần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa Ðảng với dân, giữa quân đội với nhân dân.

Công cuộc bảo vệ Tổ quốc XHCN đặt ra yêu cầu hoàn thiện hơn nữa tổ chức quân đội. Việc hoàn thiện tổ chức quân đội phải quán triệt đường lối chính trị, đường lối và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Ðảng trong điều kiện mới, vận dụng đúng đắn quan điểm thực tiễn, quan điểm phát triển và các quy luật của khoa học tổ chức vào lĩnh vực quân sự, bảo đảm tính hiện đại, gọn, mạnh, có khả năng cơ động cao, sự cân đối hợp lý giữa các lực lượng, giữa số lượng và chất lượng, giữa con người và vũ khí, giữa vũ khí thô sơ, tương đối hiện đại và hiện đại.

Là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị hàng đầu của quân đội ta là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Do vậy, trong thời bình, tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian, khai thác triệt để mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy. Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng độc lập tự chủ trong tổng thể nền công nghiệp quốc gia, có tiềm lực đủ mạnh, đủ khả năng duy trì sản xuất và hiện đại hóa vũ khí, trang bị theo yêu cầu của chiến lược, trang bị hiện đại cho quân đội. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng hệ thống lý luận về đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự tiến tới xây dựng một nền khoa học quân sự Việt Nam mạnh, độc đáo, vừa kế thừa những giá trị truyền thống dân tộc, vừa bảo đảm cập nhật được trình độ tiên tiến, nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

Một yếu tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội ta hùng mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ với số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng cao, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, với Tổ quốc và nhân dân. Không ngừng trang bị cho đội ngũ cán bộ kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí  Minh, đường lối chính trị và đường lối quân sự của Ðảng, những kiến thức khoa học quân sự tiên tiến, nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân hiện đại, tài thao lược trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; nâng cao kiến thức hiểu biết về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, nhân văn, địa lý và pháp lý.

Nắm vững và thực hiện nghiêm túc đường lối quốc phòng, quân sự của Ðảng, QÐND Việt Nam nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

NHÂN DÂN


logo