Việc bổ nhiệm lại lãnh đạo các trường dạy nghề

Chủ Nhật, 27/05/2007, 12:02:00
 Font Size:     |        Print

ND - Hỏi: Ðề nghị báo cho biết, quy định của Nhà nước về điều kiện, trình tự, hồ sơ và thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề?

Trả lời: Tại Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QÐ ngày 4-4-2007 của Bộ trưởng Bộ LÐ-TB và XH); điều kiện, trình tự, hồ sơ, thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề được quy định như sau:

Ðiều kiện bổ nhiệm lại:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Ðạt chuẩn chức danh lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường, trung tâm có nhu cầu;

d) Ðủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Trình tự bổ nhiệm lại:

a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề công lập được bổ nhiệm lại tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ, theo quy định tại Ðiều 7 và Ðiều 8 Quy chế đánh giá công chức hằng năm ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QÐ-TCCP-CCVC ngày 5-12-1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

b) Tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp ủy, chủ tịch công đoàn, Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Nữ công (nếu có) đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt, đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại. Phiếu tín nhiệm theo mẫu thống nhất.

Hồ sơ bổ nhiệm lại:

a) Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;

b) Biên bản đánh giá góp ý kiến của hội nghị tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp ủy, chủ tịch công đoàn, Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Nữ công (nếu có) đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập;

c) Biên bản lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt;

d) Công văn (tờ trình) đề nghị của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề lên cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại: Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm cán bộ thì cấp đó quyết định bổ nhiệm lại.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ra quyết định bố trí công tác khác đối với cán bộ không được bổ nhiệm lại.

Ban Bạn đọc