Bỏ quản lý bằng “sổ hộ khẩu”, đơn giản cấp hộ chiếu

Thứ Bảy, 04/11/2017, 11:56:21
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Chính phủ vừa quyết định bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, trong đó cũng bỏ "Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)”; bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú.

Quy định mới cũng bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan hộ khẩu, đăng ký thường trú, tạm trú ở cấp huyện, cấp xã.

Nghị quyết 112/NQ-CP cũng bãi bỏ nhiều loại giấy tờ, đơn giản hóa nhiều thủ tục liên quan việc cấp, đổi hộ chiếu.

Quy định mới còn bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính liên quan: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (9 số); Phòng cháy, chữa cháy; Cấp và đổi thẻ bảo hiểm y tế; Đăng ký xe, cấp biển số xe; ...

Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trong phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Bộ Công an chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án 896.

Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành 30-10-2017.

X.B

Chia sẻ