Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân

Thứ Năm, 21/12/2017, 14:55:28
 Font Size:     |        Print
 

Bộ đội Quân khu 7 giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước đào giếng lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Trong suốt quá trình hành thành, phát triển và không ngừng lớn mạnh, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn dựa vào nhân dân, được nhân dân thương yêu, nuôi dưỡng, che chở, đùm bọc. Thường xuyên củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa nhân dân với quân đội, quân đội với nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LLVT Quân khu 7…

Một trong những chức năng phản ánh bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong thời bình đặt ra cho quân đội nói chung và LLVT Quân khu 7 nói riêng nhiều nhiệm vụ mới nhằm không ngừng củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa nhân dân với quân đội, quân đội với nhân dân; thực hiện "quân với dân một ý chí".

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, quân đội, trong đó có LLVT Quân khu 7 đặc biệt chú trọng công tác dân vận, tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, dạy học, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng cơ sở chính trị ở cơ sở, củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực tham gia phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động và đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Trong giai đoạn hiện nay, LLVT Quân khu 7 luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; cùng với Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân, các đơn vị LLVT trên địa bàn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, phát huy truyền thống anh hùng, LLVT Quân khu 7 tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường thế trận lòng dân; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; luôn chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, vừa lao động tích cực, vừa xây dựng LLVT vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để xứng đáng với truyền thống "Miền Ðông gian lao mà anh dũng" và "cực nam bất khuất, trung dũng, kiên cường". Tại TP Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã triển khai và vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng của địa phương như: Ðóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Quỹ "Vì người nghèo"; tham gia phong trào "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh"; "LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng"… Thời gian qua, Quân khu 7 thường xuyên phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, công tác hậu phương quân đội, công tác giáo dục quốc phòng. Trong năm 2017, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với LLVT Quân khu 7, các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó với bão mạnh kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố…

Với truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng", cùng với những dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu 7 trong thời gian tới có những yêu cầu cao và toàn diện hơn. Trước hết, phải tập trung xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; LLVT có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược khu vực phía nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944 - 22-12-2017), quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, đã, đang và sẽ viết nên những trang sử oanh liệt, làm rạng rỡ non sông, đất nước. Cùng với toàn quân, giai đoạn nào LLVT Quân khu 7 cũng kiên trì bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

HẢI YẾN

Chia sẻ