Tạp chí Lý luận Chính trị số 8-2015

Thứ Sáu, 28/08/2015, 19:23:16

Lê Hồng Anh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Tạ Ngọc Tấn: Đảng bộ Học viện lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2015)

Phương Minh Hòa: Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

Trần Minh Trưởng: Bài học về thời cơ trong cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phạm Hồng Chương: Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi của tinh thần và văn minh Việt Nam

Nguyễn Văn Mạnh: 70 năm xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Phùng Văn Thiết: Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

Bùi Đình Phong: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - Sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh

Vũ Quang Vinh - Nguyễn Văn Dũng: Xây dựng lực lượng chính trị - Một nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

Nguyễn Minh Phương: Quan điểm phát huy vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội

Nguyễn Văn Quyết: Một số động lực chủ yếu cho sự phát triển đất nước hiện nay

Phạm Thanh Hằng: Ảnh hưởng của Nho giáo đến kế sách ngoại giao, quân sự thời phong kiến và ý nghĩa đối với hiện nay

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

Đặng Thị Hương: Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hương: Công nghệ thông tin với nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Phan Việt Châu: Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long

Trương Thị Duyên: Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân vật - Sự kiện

Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Trần Minh Trí: Quan hệ Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm và triển vọng

Diễn đàn

Mạch Quang Thắng: Tôn trọng sự thật lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám

Trương Minh Dục: Sự sáng tạo của Đảng ta trong xác định tính chất và phương pháp cách mạng

Vũ Công Giao - Hoàng Thị Thu Thủy: Trưng cầu ý dân trên thế giới và kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện dự thảo Luật Trưng cầu ý dân của Việt Nam

Thông tin Khoa học - Đào tạo

Nguyễn Hoa Mai: Chương trình cao cấp lý luận chính trị: Một năm nhìn lại Quốc tế

Mẫn Huyền Sâm: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại khu vực Nam Á

Lưu Việt Hà: Về quan hệ Trung Quốc - ASEAN từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Từ điển mở

Nguyễn An Ninh: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tóm tắt một số bài