Nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý sau thanh tra

Thứ Bảy, 14/07/2018, 03:11:37

Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra là mảng công việc rất quan trọng của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Những năm qua, giám sát, xử lý sau thanh tra luôn được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Trong sáu tháng đầu năm nay, TTCP đã đôn đốc, kiểm tra trực tiếp 12 trong số 17 kết luận thanh tra do TTCP ban hành. Theo thống kê chưa đầy đủ, kết quả thực hiện, đã xử lý về kinh tế được 1.902 trong số 2.579 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74%. Các đơn vị đã xử lý hành chính 39 tập thể, 161 cá nhân có liên quan, khởi tố hai vụ việc, bảy đối tượng. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.317 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý về kinh tế hơn 118 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,2%, thu hồi 5 ha đất; xử lý hành chính 274 tổ chức, 852 cá nhân; khởi tố bốn vụ, hai đối tượng.

Tuy nhiên, việc giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đang tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định. Đáng chú ý, có những dự thảo kết luận thanh tra với nội dung phức tạp, liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu, trong khi TTCP còn thiếu nhân lực so với công việc được giao. Cũng do lực lượng mỏng, cho nên triển khai kiểm tra các kết luận thanh tra do TTCP ban hành còn hạn chế về số lượng và việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý sau thanh tra của các bộ, ngành, địa phương chưa được nhiều. Một số kết luận thanh tra có những nội dung kiến nghị chưa rõ hoặc khó có thể thực hiện. Các đối tượng thanh tra không thực hiện được, lại đề nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP xem xét. Vì vậy, TTCP phải tiếp tục xin ý kiến của các bộ, ngành, cục, vụ cho nên mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, soạn thảo các văn bản trả lời… Có nguyên nhân thuộc về khách quan, như: trách nhiệm, ý thức chưa cao trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của thủ trưởng cơ quan nhà nước; ý thức chấp hành của đối tượng thanh tra; việc giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra của các cơ quan nhà nước… Ở một số nơi, các cấp ủy đảng, công đoàn, thanh tra nhân dân và lãnh đạo cấp trên của đối tượng thanh tra chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cá nhân, tổ chức có sai phạm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, hiện nay chất lượng một số kết luận, kiến nghị thanh tra chưa sát với thực tế, nhất là những kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hồi tiền, tài sản thất thoát. Việc theo dõi sau thanh tra còn nhiều khó khăn. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm công tác xử lý sau thanh tra, nhất là công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm… Do đó, ngành thanh tra cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, phát huy những mặt mạnh để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực sau thanh tra. Muốn vậy, trước hết các kết luận thanh tra phải có chất lượng cao, công minh, chặt chẽ và khiến đối tượng được thanh tra “tâm phục, khẩu phục”. Kết luận thanh tra không được để lọt, bỏ sót, bỏ ra ngoài những vi phạm, sai phạm đã được phát hiện… Qua đó tăng cường tính nghiêm minh và răn đe của hoạt động thanh tra. Đây là nền tảng quan trọng để TTCP tiếp tục có những kiến nghị xử lý sát với tình hình thực tế, công bằng, rõ ràng, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; cần thật sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cá nhân, tổ chức có sai phạm để thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng một số kết luận, kiến nghị thanh tra để khi ban hành bảo đảm sát với thực tế, nhất là những kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hồi tiền, tài sản thất thoát. Tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc của thủ trưởng cơ quan cấp trên đối với thủ trưởng cơ quan cấp dưới, thường xuyên tiến hành kiểm tra theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, xử lý người có hành vi vi phạm. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực hiện kết luận thanh tra, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đối tượng thực hiện các kết luận thanh tra trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

SONG LINH