Chính sách đặc thù cho đồng bào DTTS

Thứ Tư, 15/05/2019, 02:53:29

Ủy ban Dân tộc cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đầu tư và hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quan tâm chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững do các yếu tố chủ quan và khách quan, làm giảm hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, như: Cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất còn thiếu và yếu; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là nghề phi nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả; công tác chuyển đổi ngành nghề còn hạn chế. Xuất phát từ thực trạng nêu trên, yêu cầu đặt ra là cần có những chính sách ưu đãi riêng giúp các hộ đồng bào phát triển sản xuất tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng DTTS nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Do đó, việc xây dựng nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS nghèo vùng ĐBSCL là rất cần thiết…

PV