Góp phần tạo động lực phát triển từ cơ sở

Thứ Bảy, 29/02/2020, 03:20:08

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước sáng tạo, tự quản của nhân dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Thành quả đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa bàn vững mạnh.

Ủy ban MTTQ xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, do luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức thành viên đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi khu dân cư; phát động quần chúng tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, nhất là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Từ đó, người dân trong xã thực hiện hiệu quả việc giảm nghèo bền vững, đồng thời đã từng bước bài trừ tập quán lạc hậu. Đến nay, tất cả 18 thôn của xã đều đạt chuẩn thôn văn hóa. Tại tỉnh An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt nêu kinh nghiệm: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát triển mạnh hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư, tạo được nhiều phong trào thi đua yêu nước; các mô hình hoạt động phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Thông qua các phong trào, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy ra tiền có giá trị hơn 189 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 2.514 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà trợ giúp khó khăn đột xuất cho hơn 208 nghìn lượt hộ nghèo...

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi cơ bản, chúng ta đang phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, đẩy mạnh các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”… Thực tế đó đòi hỏi hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên tại các địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, “gần dân, sát cơ sở” để vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân triển khai phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hệ thống MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội, tích cực củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia nhiều ý kiến xây dựng Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Đồng thời, MTTQ các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, diễn biến tư tưởng trong nhân dân, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bất cập, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát huy trí tuệ của quần chúng trong tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

ĐẶNG HÀ MY