Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo

Thứ Bảy, 29/02/2020, 03:22:58

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung phát huy vai trò tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nổi bật trong mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng đào tạo

Cán bộ, học viên tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: NGỌC TUẤN

Tạo động lực từ hạt nhân lãnh đạo

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiều năm liền Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã nỗ lực trong đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tạo sự thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Dung cho biết, Đảng ủy phối hợp lãnh đạo nhà trường chỉ đạo lồng ghép xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa trong nhiệm vụ hằng năm, gắn liền triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động trong toàn đảng bộ. Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực trạng của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị để xây dựng chương trình công tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn.

Có thể thấy, quá trình lãnh đạo của các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã tạo động lực thực hiện nhiệm vụ của nhà trường thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII. Theo đó, với chương trình hành động từng năm, nhà trường lựa chọn một số vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực, về phương pháp công tác, đề ra biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để đảng viên, cán bộ, viên chức học tập, đăng ký làm theo. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”. Trước hết, lãnh đạo nhà trường, bí thư các chi bộ, trưởng các khoa, phòng, đoàn thể trực thuộc trường xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu thực hiện. Từng đơn vị đã tổ chức để cán bộ, đảng viên sinh hoạt, đăng ký nội dung thực hiện.

Đồng thời, Đảng ủy nhà trường coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ. Các cấp ủy dồn sức vào trọng tâm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đảng viên, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng thiếu tính xây dựng. Các chi bộ đi vào đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt; đồng thời chú trọng nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng phát sinh trong từng đơn vị, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống. Đảng ủy, giám sát về tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và đảng viên là cán bộ quản lý. Đảng ủy, các chi bộ tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên triển khai tới đảng viên và quần chúng, hướng mạnh vào mục tiêu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã đánh giá cao vai trò của Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng tình hình mới.

Từ kết quả khẳng định qua thực tiễn, Đảng bộ nhà trường được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hai năm 2018 và 2019; Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”.

Xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Đứng trước yêu cầu về nhiệm vụ ngày càng cao, khi mà một số cấp ủy đảng ở một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác này; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên còn nhiều bất cập, các điều kiện về cơ chế, chính sách chưa phù hợp, Đảng ủy nhà trường đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những “nút thắt”, bất cập bảo đảm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới. Các trọng tâm công tác của nhà trường được thực hiện đồng bộ, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước hết, cấp ủy các cấp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhà trường có chương trình toàn khóa trong đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ có hai đảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 12 đảng viên đi học cao học (chín đồng chí đã tốt nghiệp); 17 đảng viên hoàn thành chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Nhà trường cũng cử 74 lượt giảng viên đi dự các lớp tập huấn chuyên môn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức... Với nhiều chương trình, giải pháp của lãnh đạo nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được cập nhật kiến thức về chuyên môn, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ổn định và phát triển về quy mô, chất lượng là tiền đề quan trọng để nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tập trung theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Đồng thời Đảng ủy phối hợp lãnh đạo trường chỉ đạo giảng viên, cán bộ nghiên cứu, thực hiện lồng ghép quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Kết quả từ công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường thật sự tạo nguồn sinh lực mới cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, là căn cứ minh họa sống động các nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường phát triển, mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ. Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Chu Thị Ngân cho biết, qua 5 năm nhà trường đã tổ chức đào tạo 40 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 3.093 học viên; phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức quản lý và hoàn thành chương trình đào tạo tổ chức bế giảng ba lớp cao cấp lý luận chính trị, đã cấp bằng tốt nghiệp cho 280 học viên. Nhà trường cũng đã hoàn thành tổ chức 46 lớp bồi dưỡng cán bộ với 5.732 học viên, trong đó có 16 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã với 3.127 học viên.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã và đang mở rộng đào tạo chính quy và đào tạo tập trung đối với diện đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo yêu cầu, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Ninh. Các khâu tuyển sinh, giảng dạy, quản lý học viên, nghiên cứu thực tế, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên nhà trường có nhiều đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng...

LÊ MẬU LÂM