Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Khơi dậy lương tâm và trách nhiệm người đảng viên

Thứ Hai, 16/01/2017, 19:20:01

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đòi hỏi bức bách từ thực tiễn cuộc sống

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên nêu lên nhiệm vụ phải chấn chỉnh bộ máy chính quyền, chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng, và “muốn làm được những việc nêu trên, trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng” (1). Để làm tròn sứ mệnh lãnh đạo mà nhân dân tin tưởng giao phó, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành được thắng lợi hoàn toàn, thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng…”. (2)

Hơn bốn năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin trong Đảng và trong nhân dân. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình toàn Đảng đã xử lý kỷ luật gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp. Qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm và góp phần từng bước làm trong sạch Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội XII của Đảng nhận định “Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra”. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã và đang diễn biến phức tạp. Một số đảng viên, cán bộ phụ họa hoặc cố tình tiếp tay cho các phần tử bất mãn, các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát tán tài liệu, ấn phẩm xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ chế độ XHCN… làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. Đáng chú ý, một số người là cán bộ cấp cao từng đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý ở trung ương và địa phương; nhân danh trí thức, “người của công chúng”… viết và phát tán trên phương tiện truyền thông xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại; những quan điểm sai trái, công kích sự lãnh đạo của Đảng, khoét sâu vào những thiếu sót, lệch lạc của cấp ủy, chính quyền… tạo ra tình trạng phân tâm, hoài nghi, bi quan trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuy nhiên tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, nhiều vụ làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng, một số người liên quan trốn ra nước ngoài; tình trạng bổ nhiệm, đề bạt người nhà vào vị trí lãnh đạo, quản lý diễn ra ở nhiều cơ quan, địa phương; một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu gương mẫu, tạo lập mối quan hệ thân hữu với doanh nghiệp, hình thành các “nhóm lợi ích”; một số vụ tham nhũng, tiêu cực không được làm đến cùng, mức độ xử lý không đủ sức răn đe… Thực tế đó tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút ý chí phấn đấu. Điều rất đáng lo ngại là nhiều đảng viên thụ động, vô cảm trước những biểu hiện tiêu cực, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên bị lu mờ. Do đó, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền giảm sút…

Đại hội XII của Đảng khẳng định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn là một trong bốn nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” (3). Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu là bài học cụ thể, cảnh báo về buông lỏng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, đồng bộ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trong toàn Đảng và xã hội, nhen nhóm thêm niềm tin mới và kỳ vọng mới.

Giải pháp quan trọng hàng đầu

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã xác định bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đó là những nhiệm vụ giải pháp toàn diện vừa cấp bách vừa lâu dài, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Từ kinh nghiệm các đợt chỉnh đốn Đảng, nhất là kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) cho thấy, trước hết cần khơi dậy lương tâm và nhân cách người đảng viên cộng sản. Trong lễ kết nạp Đảng, mỗi đảng viên đứng trước đảng kỳ đều thề suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng, vì quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân… Trong bối cảnh hiện nay, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần thắp sáng lên lời thề thiêng liêng ấy, làm thức dậy tính chiến đấu và trách nhiệm nêu gương trong mỗi trái tim người đảng viên. Mỗi đảng viên cần nhận thấy vinh dự, tự hào là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng, luôn tự ghép mình trong tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực… để giữ uy tín và thanh danh của Đảng, thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Những biểu hiện suy thoái như Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ ra không phải chỉ có ở bộ phận cán bộ có chức, có quyền mà tiềm ẩn trong từng đảng viên. Vì vậy, mỗi đảng viên, dù là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hay đảng viên không đảm đương chức vụ ở cơ sở, cả người đương chức cũng như người đã về hưu cần nêu cao tính chiến đấu của đảng viên, tự giác soi xét những biểu hiện suy thoái của bản thân, có kế hoạch, biện pháp sửa chữa, đồng thời chân thành, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong tổ chức đảng mà mình đang sinh hoạt. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Cùng với phát huy vai trò của mỗi đảng viên, một giải pháp hết sức quan trọng là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu sống mẫu mực, không có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực thì đảng viên, cán bộ trong đơn vị không dám và không có điều kiện tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm ưu điểm, khuyết điểm trước tổ chức Đảng, thật thà tiếp thu phê bình, có biện pháp kiên quyết sửa chữa, không thành kiến, trù dập người phê bình thì sẽ tiếp nhận được những lời góp ý chân thành, giúp bản thân nhận ra những khiếm khuyết, sai lầm để khắc phục, uy tín của người đứng đầu càng được nâng cao. Sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu là động lực quan trọng lan tỏa, động viên thúc đẩy đảng viên, cấp ủy viên trong đơn vị thành thật tự phê bình và mạnh dạn phê bình.

Cấp ủy các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của từng cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp. Cấp ủy cần lựa chọn những cán bộ có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, khách quan giúp cấp ủy theo dõi, giám sát diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của từng cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp; xây dựng quy chế, chế độ phản ánh, báo cáo định kỳ, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc của tập thể cấp ủy và của từng cấp ủy viên, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm, góp ý cảnh báo, ngăn ngừa, khi có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

***

87 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được nhân dân tin yêu vì Đảng có đường lối đúng đắn, đại bộ phận đảng viên sống mẫu mực, liêm chính, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình vì lý tưởng của Đảng. Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng nhu cầu bức bách của cuộc sống và mong muốn của nhân dân. Cấp ủy đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu cần có quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, động viên đảng viên, cán bộ và cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

----------------------
(1) - Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 1996, tập 5, trang 551.

(2) - Hồ Chí Minh toàn tập, sách đã dẫn, tập 12, trang 503.

(3) - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

HỒNG MINH