Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc ở Thanh Hóa

Thứ Năm, 16/05/2019, 05:34:25

Sáng 15-5, Ðoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa IX về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Ðồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, làm thay đổi rõ rệt về hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; an ninh, quốc phòng được giữ vững, không có điểm nóng. 100% thôn, bản có chi bộ. Ðội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được chuẩn hóa. Dù vậy, tỷ lệ hộ cận nghèo ở miền núi, nhất là đồng bào dân tộc Mông còn cao; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của công tác dân tộc; triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án của Ðảng, Nhà nước, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; đồng thời quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư hợp lý, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới.