Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Bảy, 25/05/2019, 03:58:55

Ngày 24-5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2016 -2021 tiến hành kỳ họp thứ 10, GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Tại kỳ họp, Hội đồng Lý luận T.Ư tập trung thảo luận hai nội dung chính: Sơ kết việc thực hiện công tác sáu tháng đầu năm, kế hoạch sáu tháng cuối năm 2019; thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các ý kiến trong kỳ họp đã nghiêm túc thảo luận, trao đổi về tình hình, thời cơ và thách thức với đất nước ta trong những năm tới; quan điểm phát triển đất nước, mô hình tổng thể phát triển đất nước; mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; đổi mới chính trị phù hợp với các đổi mới kinh tế; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng…

Trong sáu tháng cuối năm 2019, Hội đồng Lý luận T.Ư tập trung hoàn thành Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh, nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, chắt lọc những kết quả nghiên cứu mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về các vấn đề lớn, quan trọng phục vụ xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

PV