Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII

Thứ Ba, 06/08/2019, 14:53:18

NDĐT- Sáng 6-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học và các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số ban, bộ, ngành T.Ư và UBND TP Hà Nội và 95 học viên của hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII.

Thay mặt Học viện và Ban Tổ chức lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, 95 học viên của Lớp bồi dưỡng là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên T.Ư Đảng, khóa XIII; quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở T.Ư, giai đoạn 2020 - 2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư giai đoạn 2021 -2026. Trong sáu tuần của Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp cận, nghiên cứu sáu học phần về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo và quản lý; với 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và chín chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện; đi thực tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, được tổ chức thẩm định một cách chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi ban hành.

Nổi bật của các Lớp học lần này là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là người báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này góp phần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức và phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy - học tập - thảo luận và tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ phía học viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Các học viên của Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp học tại lễ khai giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ mục tiêu của Lớp học nhằm cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; và đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Đồng chí nhấn mạnh, các chuyên đề của lớp học bao quát những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị T.Ư khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là những vấn đề mới về cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; về xây dựng Đảng toàn diện, thực hành dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; các vấn đề về an ninh - quốc phòng, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý,... Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế. Sau những buổi lên lớp, nhà trường đều tổ chức các buổi thảo luận để các đồng chí chia sẻ quan điểm và nhận thức về nội dung các báo cáo chuyên đề, qua đó, làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng Lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để các đồng chí trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các đồng chí sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức của Lớp học tiếp tục triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng sao cho thật sự hiệu quả, nhằm chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các đồng chí học viên. Chương trình học cần đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, cố gắng phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng tương tác giữa giảng viên và học viên, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn. Việc tổ chức các lớp học này là trách nhiệm, nhưng cũng là cơ hội để các đồng chí tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và là mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng.

HOÀNG LÂM