Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quá cảnh tại cửa khẩu

Thứ Tư, 18/09/2019, 01:38:50

Ngày 17-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37.

Buổi sáng, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, các ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành, nhằm tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quá cảnh tại các cửa khẩu, thiết lập cơ chế hợp tác giữa hải quan các nước, cải cách thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các ý kiến nhấn mạnh, để bảo đảm chủ quyền, quyền lợi quốc gia, quyền lợi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật Việt Nam, cần hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng không áp dụng toàn bộ Nghị định thư 7 mà nội luật hóa vào quy định pháp luật Việt Nam theo chỉ đạo tại Kết luận số 160/KL-UBTVQH14, đồng thời cần triển khai thí điểm, có bước đi thận trọng, rút kinh nghiệm trước khi thực hiện toàn diện. Các quy định tại dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động quá cảnh hàng hóa, cho nên Chính phủ cần đồng thời tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực của cơ quan hải quan, nhất là trong lĩnh vực hải quan điện tử, bảo đảm an toàn, kết nối thông suốt, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, việc lợi dụng hình thức quá cảnh để gian lận thương mại.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, cho biết: Tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31-12-2018 là 81.618 tỷ đồng (tăng 4% so thời điểm ngày 31-12-2017). Trong đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu ngân sách là 41.387 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng số tiền thuế nợ.

Ủy ban Thường vụ QH nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết để hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn cho người nộp thuế gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng, qua đó tạo điều kiện giúp người nộp thuế phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ðể bảo đảm tính minh bạch, tránh trường hợp lợi dụng để trốn thuế, cần gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ, nhất là nghiên cứu bổ sung nguyên tắc về trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của pháp luật và theo quy định của tổ chức đảng. Chính phủ cũng cần làm rõ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cán bộ các bộ, ngành, địa phương liên quan tình trạng để nợ đọng thuế kéo dài trong thời gian qua để báo cáo QH.

Dự thảo Nghị quyết quy định, đối với trường hợp các đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, khi quay lại sản xuất, kinh doanh thì phải hủy quyết định xóa nợ, khoanh nợ và nộp vào ngân sách khoản nợ đã được xóa.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đại biểu cho rằng, Chính phủ đề nghị chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư và Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị sửa đổi tới 34 điều, bổ sung bốn điều, bãi bỏ hai điều của Luật Ðầu tư và sửa đổi 66 điều, bãi bỏ hai điều, bổ sung một chương và tám điều của Luật Doanh nghiệp, trong khi cả hai luật này mới được sửa đổi toàn diện năm 2014, có hiệu lực từ 1-7-2015, thời gian thực thi luật chưa dài. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị, trường hợp cần thiết sửa đổi, Chính phủ xem xét tách dự án luật này thành dự án Luật Ðầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để thuận lợi trong quá trình triển khai, đánh giá tác động và bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

Trong phiên làm việc chiều qua, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2018.

PV