Thái Nguyên đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ, công chức

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:45:24

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã và đang tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII vào nội dung sinh hoạt tại các loại hình chi bộ đảng; phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nghị quyết của Ðảng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Thái Nguyên đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ, công chức

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Thái Nguyên khảo sát hệ thống tra cứu các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tại huyện Võ Nhai.

Theo đó, Ðảng bộ TP Thái Nguyên cụ thể hóa, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với triển khai sáu đề án về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố, 11 đề án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công, các Huyện ủy: Phú Lương, Ðại Từ, Võ Nhai xác định nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện nghiêm kỷ cương, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân cán bộ, đảng viên với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và thị xã trở thành đô thị loại III trước năm 2020. Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cụ thể nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có "tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm".

* Năm 2020, tỉnh Bình Thuận phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh lên mức 90%; bảo đảm tất cả hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; mở rộng và phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế… Ðể hoàn thành mục tiêu này, Bình Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế.

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 150 nghìn người thuộc đối tượng hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, chủ yếu là những hộ gia đình vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo, các hộ sinh sống ở ven biển, vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Ðể góp phần đưa chính sách bảo hiểm vào cuộc sống, hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2020, với vai trò là cơ quan đầu mối, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Ða dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền đối với từng đối tượng và từng thời điểm thích hợp như: Tuyên truyền lưu động nơi tập trung đông dân cư, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền chế độ, chính sách cho người lao động ở các khu công nghiệp, các trường học; ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân… Bảo hiểm Xã hội tỉnh rà soát, kiện toàn các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhiều chính sách hướng về bảo hiểm y tế đã được triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung toàn tỉnh hiện đạt 86,2%
số dân.

PV và TTXVN