Thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Thứ Hai, 11/02/2019, 00:44:16

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận.

Ðây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, qua đó củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu rõ, công tác tuyên truyền biển, đảo phải coi trọng chất lượng và sự phù hợp các đối tượng khác nhau, đặc trưng của từng vùng, miền; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, đoàn viên, hội viên. Nội dung tuyên truyền phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cần phải lưu ý trong thông tin tuyên truyền biển, đảo và phải bám sát đường lối, chủ trương, quan điểm của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Kịp thời có định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên biển, đảo và ở Biển Ðông.

Công tác tuyên truyền trong hệ thống của Mặt trận cần tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ tám (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền về phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung tuyên truyền các nội dung, vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản, nhất là nhằm hạn chế và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế của tàu cá, ngư dân ta.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Ðông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Ðông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo...

PV