TP Hồ Chí Minh sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:40:13

Ngày 19-4, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; một năm thực hiện Thông báo số 30-TB/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015- 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017- 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện quá trình sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, TP Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp. Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ...

PV