Các đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính

Thứ Ba, 14/05/2019, 01:42:12

Ngày 13-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Cùng dự buổi làm việc, có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, có trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng từ nhiều nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả quan trọng. Trong hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đối ngoại là một điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển.

Quan hệ với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, chủ chốt tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Đối ngoại đa phương có bước chuyển quan trọng, nâng tầm, cả về chính sách và triển khai thực tiễn, từ tích cực tham gia sang chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương quan trọng. Hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, thu hút thêm nhiều nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài đạt bước tiến quan trọng. Chủ động, kiên quyết đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, đồng thời tích cực đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp bất đồng, vượt qua khác biệt. Đổi mới nội dung, hình thức công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả, hiệu ứng quảng bá, tuyên truyền về đất nước. Công tác thống nhất quản lý đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành ngoại giao được chú trọng làm tốt, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác đối ngoại; gợi mở những tư duy mới, nhiệm vụ, giải pháp mới về đối ngoại; ghi nhận kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

* Sáng 13-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

Nhấn mạnh vai trò của Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí lưu ý, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào hoạt động của ngành tài chính. Do đó, Bộ Tài chính cần nghiên cứu phân bổ ngân sách hợp lý hơn theo hướng tăng đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phát triển khoa học - công nghệ; tái cơ cấu thị trường tài chính, trong đó nghiên cứu thực hiện xếp hạng doanh nghiệp để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tạo niềm tin cho nhân dân tham gia đầu tư.

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và coi đây là vấn đề quan trọng, nhân tố cạnh tranh quyết định giữa các quốc gia trong nền kinh tế thị trường. Tiếp tục thực hiện đổi mới, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách; thu hút FDI là quan trọng nhưng phải chọn lọc và góp phần phát triển nền kinh tế nội địa, bảo đảm tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong nước. Cần quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa, coi đây là động lực và nền tảng cho sự phát triển. Phát huy các kết quả đạt được và kiên trì theo định hướng đúng đắn trong việc kiểm soát nợ công và quản lý điều hành ngân sách nhà nước; làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tránh chậm trễ gây lãng phí cho nhà nước và xã hội; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển lâu dài.

Đoàn công tác ghi nhận ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ tiếp tục hoàn thiện để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

PV