74 năm Cách mạng Tháng Tám

Thứ Hai, 19/08/2019, 01:59:59

Ðể bảo đảm thắng lợi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của toàn Ðảng ta, phát huy hơn nữa tác dụng lãnh đạo của Ðảng ta trên mọi mặt công tác.

HỒ CHÍ MINH

74 năm Cách mạng Tháng Tám