Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thứ Bảy, 28/03/2020, 02:17:59

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NÐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt - PBVKHDHL (kèm theo Quyết định số 432/QÐ-TTg ngày 27-3 của Thủ tướng Chính phủ). Nội dung của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định; các thông tin, văn bản liên quan phổ biến, tài trợ PBVKHDHL và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ PBVKHDHL.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị định trong bộ, ngành, địa phương mình; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia để tổng hợp theo quy định).