Từ 1-8, áp dụng quy định mới về quản trị công ty

Thứ Sáu, 28/07/2017, 03:36:51

NDĐT - Sáng 28-7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo giới thiệu một số điểm mới về Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Từ 1-8, áp dụng quy định mới về quản trị công ty

Đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý chứng khoán (ngoài cùng bên phải) giới thiệu những quy định mới về quản trị công ty.

Nghị định gồm tám chương, 38 điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm.

Trong đó, về phạm vi điều chỉnh (Khoản 1 Điều 1 Nghị định), Nghị định này hướng dẫn vấn đề quản trị công ty đối với công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, giao dịch với người có liên quan, báo cáo và công bố thông tin. Về đối tượng áp dụng, (Khoản 2 Điều 1 Nghị định) bao gồm: công ty đại chúng; cổ đông công ty đại chúng; thành viên HĐQT; kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng, tổ chức cá nhân là người liên quan của các đối tượng này; tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng.

Về cổ đông (Điều 4 Nghị định), ngoài những quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông theo quy định tại Điều 114, Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Nghị định cụ thể một số quyền và nghĩa vụ của cổ đông nhằm bảo đảm nguyên tắc đối xử công bằng, bảo đảm quyền lợi của cổ đông tại công ty đại chúng. Về họp ĐHĐCĐ (Khoản 1 Điều 8 Nghị định), Luật Doanh nghiệp không quy định về thời hạn công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, để tổ chức họp ĐHĐCĐ, các cổ động cần có thời gian sắp xếp công việc để tham dự họp. Bộ Tài chính kiến nghị quy định thời hạn công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin về việc chốt danh sách họp ĐHĐCĐ là 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Quy định về cơ cấu thành viên HĐQT công ty đại chúng niêm yết phải bảo đảm 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định. Theo đó, công ty niêm yết dù hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát hoặc không có Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp) đều phải bảo đảm 1/3 số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập.

Quy định về Chủ tịch HĐQT, sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong cùng một công ty đại chúng. Việc quy định cứng tại Nghị định sẽ góp phần tách biệt chức năng giám sát và chức năng điều hành, nâng cao chất lượng quản trị công ty doanh nghiệp.

Công bố thông tin là nguyên tắc cơ bản của quản trị công ty. Theo quy định hiện nay, công ty có thể lựa chọn một trong hai mô hình để tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp, qua đó, khi ĐHĐCĐ thông qua, các công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. Để bảo đảm việc tiếp cận thông tin của cổ đông được chính xác và công khai minh bạch, công ty đại chúng phải có ít nhất một thành viên công bố thông tin.

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-8-2017. Quy định về Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Khoản 2 Điều 13 có hiệu lực từ 1-8-2020 và Quy định một thành viên HĐQT của công ty đại chúng không được đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá năm công ty khác tại Khoản 3 Điều 12 có hiệu lực từ ngày 1-8-2019.

P.T